[ĐỀ THI THPT] - MỖI NGÀY 1 ĐỀ THI 2023-PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO 2023


MỖI NGÀY 1 ĐỀ THI 2023-PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO 2023

ĐỀ THI ĐƯỢC BIÊN SOẠN DỰA TRÊN ĐỀ MINH HỌA, NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC MÌNH SẮP XẾP MỨC ĐỘ TĂNG DẦN VỀ ĐỘ KHÓ.

TRONG ĐỀ THI MÌNH CÓ ĐƯA RA 3 NHÓM CÂU HỎI DÀNH CHO 3 ĐÔI TƯỢNG HỌC LÀ TRUNG BÌNH - KHÁ VÀ GIỎI. CÁC BẠN LỰA VÀO ĐÓ MÀ ÔN TẬP NHÉ. 

ĐẶC BIỆT. NHÓM CÂU 9-10 ĐIỂM LÀ TOÀN BỘ CÁC CÂU HỎI CỦA CÁC TRƯỜNG, SỞ TỔ CHỨC THI TRONG NĂM 2023.

Đề số 1: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 1. Câu 5. Chọn C, Câu 8. Chọn D. Câu 30. -2<m<2 có 3 giá trị nguyên là -1;0;1 chọn D

Câu 38. TH2 là 3C1.12C1 (chứ không phải là 13C1 vì các số cần chọn là 2;4;6;8;12;14;16;18;22;24;26;28) , thêm TH3: Số cách chọn sao cho cả hai đều chia hết cho 10, ta có 3C2

Cám ơn bạn: Hồng Ngọc, Minh Hanh, Thu Huệ đã phản hồi

Đề số 2: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 2. Câu 28. Chọn A

Cám ơn bạn: Đức Thắng đã phản hồi

Đề số 3: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 3. Câu 20. Chọn B

Đề số 4: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 4. Đề số 5: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}  {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 6: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}  {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 6.  Câu 2 chọn C, Câu 21. Chọn D. Câu 24. Chọn a, Câu 26. chọn C

Cám ơn bạn Thục Vũ đã phản hồi

Đề số 7: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 7.  Câu 2 chọn B

Đề số 8: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 9: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 10: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 11: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}    {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 12: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 12.  Câu 18 chọn D, Câu 36. Chọn C

Cám ơn bạn: Nguyễn Huệ đã phản hồi

Đề số 13: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}    {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 14: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}     {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 15:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 16:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}  {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 17: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 17.  Câu 31. Bổ sung đồ thị

 Đề số 19:  {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 19.  Câu 7. Chọn A. Câu 13. cận 1 đến 2

Cám ơn bạn Tb NgThanh đã phản hồi

 Đề số 20: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

  Đề số 21:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 22: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}    {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 23:  {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 24: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 24.  Câu 47. Đề hỏi có đúng 3 điểm cực đại

Đề số 25: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 25.  Câu 9. Chon A, cau 15. chon B

  Đề số 26:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

  Đề số 27:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

   Đề số 28:{getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db} {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 29: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 30: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 31: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 32: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Sửa lỗi đề 32.  Câu 49. THÊM THƯỜNG HỢP Y=4


Đề số 33: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}
Sửa lỗi đề 42.  Câu 20 chọn E, đáp án đúng là 3
Đề số 50:  {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 51: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 52: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 53: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 54: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 55: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 56: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 57: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 58: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 59: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

Đề số 60: {getButton} $text={File đề} $icon={download} $color={#3498db}   {getButton} $text={File đáp án chi tiết} $icon={download} $color={#3498db}

NẾU TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI TOÁN, CÁC BẠN GẶP CÂU SAI ĐÁP ÁN, HOẶC LỜI GIẢI SAI VUI LÒNG GỬI PHẢN HỒI VỀ NGUYỄN BẢO VƯƠNG {getButton} $text={Gửi phản hồi} $icon={link} $color={#3498db} Xin cám ơn ạ!

HẾT

Nếu bạn là giáo viên, có nhu cầu sử dụng FILE WORD để tiện tham khảo, chỉnh sửa trong quá trình biên soạn và giảng dạy thì có thể liên hệ mình để ĐĂNG KÝ nhé!


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now